Recepcja pism St. Brzozowskiego - wszystkie teksty zbiorczo od 1890 do dziś

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja AdamPuchejda (dyskusja | edycje) z dnia 17:06, 25 wrz 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zbiorcze zestawienie wszystkich tekstów St. Brzozowskiego
Strona do sprawdzenia, uporządkowania i sformatowania!

Zbiorcze zestawienie wszystkich tekstów St. Brzozowskiego

1890-1911

Monografie i zarysy monograficzne:


  1. M. Zdziechowski, ‘’Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach S. Brzozowskiego’’, Petersburg 1916, wyd. krajowe: Kraków 1921. [Rec.: E. Kucharski, „Pam. Lit.” R. 19 (1921), s. 149-150; S. Papee, ‘’Gloryfikacja pracy i humanizmu’’, „Dzień. Poz.” 1921, nr 33; S. Pigoń, ‘’Z historii i literatury’’, „Kur. Poz.” 1921, nr 125; M. Poznański, ‘’Zdziechowski o Brzozowskim’’, „Kur. Pol.” 1921, nr 23; Z. Wasilewski, ‘’Idea pracy’’, „Gaz. Warsz.” 1921, nr 56-57, 60-61; M. Kridl, „Przegl. Warsz.” 1924, nr 29, s. 228-230; Z. Wasilewski, ‘’Dyskusje’’, „Poz.” [1926], s. 102-137].
  2. Z. Zdziechowska, ‘’S. Brzozowski jako krytyk literatury polskiej’’, Kraków 1927. [Rec.: Dr T. Gr. [T. Grabowski], „Kur. Poz.” 1927, nr 564; M. Kridl, „Pam. Lit.” R. 24 (1927), z. 3/4, s. 482-484; L. Silberstein, „Ruch. Lit.” 1928, s. 152; W. Piotrowicz, ‘’W nawiasie literackim’’, „Wil.” 1930, s. 170-174].
  3. B. Suchodolski, ‘’S. Brzozowski. Rozwój ideologii’’, Warszawa 1933, Bibl. Pam. Lit., t. 1. [Rec.: ‘’Sprawozdanie z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego’’ 1932, nr 1/6; T. Grabowski, „Przegl. Filoz.” 1933, s. 300-301; M. Kridl, ‘’Krytyka i teoria literatury’’, „Roczn. Lit.” 1933, s. 289-290; J. Świerzowicz, ‘’Od socjalizmu poprzez nacjonalizm do katolicyzmu’’, „Lech” 1933, nr 77, 173; przedr. w książce: ‘’Szkice literackie’’, S. I. Grodzisk Poz. 1936, s. 164-169; K. Troczyński, ‘’S. Brzozowski. Rzecz o monografii B. Suchodolskiego’’, „Dzień. Poz.” 1933, nr 176; K. Troczyński, ‘’S. Brzozowski – filozof kultury. Z powodu książki Suchodolskiego o Brzozowskim’’, „Pion” 1933, nr 5; K. Wyka, ‘’Myśl Brzozowskiego’’, „Pion” 1933, nr 13; L. Fryde, „Droga” 1934, nr 2; J. Hulewicz, ‘’Nowa monografia o Brzozowskim’’, „Przegl. Współcz.” 1934, t. 49, s. 310-312; M. Kridl, ‘’Książka o Brzozowskim’’, „Wiad. Lit.” 1934, nr 8; J. Kulczycka, ‘’Na marginesie książki o S. Brzozowskim’’, „Polonista” 1934, nr 5; B. Suchodolski, ‘’Jak ujmować i oceniać myśl Brzozowskiego’’, „Pion” 1934, nr 6 [odpowiedź recenzentom]; K. Wyka, ‘’O ocenie myśli Brzozowskiego’’, „Pion” 1934, nr 26, 29 [polemika z art. B. Suchodolskiego]; B. Suchodolski, ‘’Konstrukcja i ocena. Dyskusja o Brzozowskim. Odpowiedź recenzentom’’, „Ruch Lit.” 1935, nr 2; M. Kridl, ‘’W odpowiedzi Panu Suchodolskiemu’’, „Ruch Lit.” 1935, nr 3, s. 95-96; J. Kulczycka, ‘’Z badań nad twórczością Brzozowskiego. Monografia B. Suchodolskiego i praca J. Brauna, „Ruch Lit.” 1935, z. 2].
  4. J. Braun, ‘’Metafizyka pracy i życia. Rzecz o S. Brzozowskim’’, „Zet” 1933/1934, nr 13-20, 22, 24; wyd. osob. Warszawa 1934, Biblioteka „Zet”. [Rec.: M. Kridl, ‘’Teoria i krytyka literacka’’, „Roczn. Lit.” 1934, s. 285-286; J. Kulczycka, jw.; C. Pilichowski, ‘’„Pro domo sua”’’, „Glos” 1935, nr 3; B. Suchodolski, „Nowa Książka” 1935, nr 5].
  5. J. Spytkowski, ‘’S. Brzozowski – estetyk – krytyk, Kraków 1939, Prace z Hist. Lit. Pol. nr 6. [Rec.: S. Białas, „Przegl. Filoz” 1939, nr 107-108; M. Boruchowicz, „Nasz Wyraz” 1939, nr 4; A. Gr. [A. Grodzicki], ‘’Brzozowski żywy i dostępny’’, „Polonia” 1939, nr 5248; A. Madej, „Zet” 1939, nr 4/5; (ts) [T. Sinko], ‘’Klasycyzm S. Brzozowskiego’’, „Kur. Lit.-Nauk.” 1939, nr 11, dod. ilustr. do „Kuriera Codziennego”].

A. Stawar: O Brzozowskim. Fragm. ogł. Kultura i Społeczeństwo 1961 nr 1; wyd. całości w książce: O Brzozowskim 1 inne szkice. W-wa 1961. [Rec.: R. Ma-tuszewski Roczn. Lit. 1961 s. 138-139; A. Międzyrzędu. Śzuiat 1961 nr 25; rdc. Nozoa Kultura 1961 nr 23; S. Treu- gutt: Upór i skromność. Przegl. Kult. 1961 nr 33; Z. Żabicki: Brzozowski i współczesność. Nozua Kultura 1961 nr 33]. C. MIŁOSZ: Człowiek wśród skorpio¬nów. Studium o S. Brzozowskim. Paryż 1962 Bibl. Kultury t. 77. [Rec.: W. Gom-browicz: Fragment z dziennika. Kultura (Paryż) 1962 nr 10 s. 26-30; C. Miłosz: Uwagi do uwag Gombrowicza. Kultura (Paryż) 1962 nr 12; W. Pobóg-Malinow- ski: Sprawa S. Brzozowskiego. Kultura (Paryż) 1962 nr 12; M. Borwicz [M. BO¬ruchowicz]. Droga 1964/1965 nr 2 s. 34. -36], Ogólne: L, BELMONT: W kwestii „młcdych”. Głos 1903 nr 8 [dot. art. ogł. w Głosie]; S. BRZOZOWSKI: W kwestii „młodych”. Głos 1903 nr 8 [dot. art. L. Belmonta].— N. CZARNOCKI: Echo artykułu „My młodzi”. Replika. Głos 1903 nr 4; S. BRZOZOWSKI: Echa artykułu „My młodzi”. Replika. Głos 1903 nr 5. — M. [I. MOSZCZEŃSKA]. Głos 1903 nr 1. — (Polemika dot. art. I smutek tego wszyst¬kiego. Ogł. w Głosie): el. [J. W. DAWID]: Etyka „czystych rąk”. Głos 1903 nr 12. — W. DAWID: DO naszych czytelników. Głos 1903 nr 17. — A. DROGOSZEWSKI: O „ob¬cym człowieku”. Głos 1903 nr 16. — AVANTI [G. GLASS]: Jeszcze słowo. Głos 1903 nr 15. — G. GLASS: Do porządku. Głos 1903 nr 17. — A. MILLER: Jeden z „młodych” o Sienkiewiczu. Głos 1903 nr 13. — W. NAŁKOWSKI: Zbyteczny ból. Głos 1903 nr 13. — W. NAŁKOWSKI: Wyjaś¬nienie dla ludzi uczciwych. Głos 1903 nr 17. — W. NAŁKOWSKI: Wyzyskiwani. Głos 1903 nr 21. — A. NEUWERT-NOWA- CZYŃSKI: Wilczy bilet „Kurierowi War¬szawskiemu”. Głos 1903 nr 15-16. — S. PRZYBYSZEWSKI: List otwarty do H. Sienkiewicza. Głos 1903 nr 13. — S. PRZY-byszewski: Smutny epilog smutnej spra¬wy. Głos 1903 nr 15. — S. PRZYBY¬szewski: Przyczynek do psychologii bied¬nego człowieka. Głos 1903 nr 17. — KAPRYS [W. RABSKI]: „Obcy człowiek”. Kur. Warsz. 1903 nr 75; S. BRZOZOWSKI: Tu l’as voulu, Georges Dandin. Głos 1903 nr 12 [polem, z art. Kaprysa]. — T. Ł.: Z Tarnowa o Sienkiewiczu. Głos 1903 nr 21. —- Przeciw porubstwu. Gaz. Pol. 1903 nr 83. — Prasa polska o procesie Sien¬kiewicza. Głos 1903 nr 19. — Z prasy polskiej. Głos 1903 nr 21. J. Bełcikowski. Ateneum 1905 t. 2 s. 147-149. — J. Sten [L. Bruner], Krytyka 1905 t. 1 s. 328-332. — M. DOB- ROCKI. Kur. Codz. 1905 nr 179 [rec: odczytu pt. J. Słowacki i jego krytyk Tretiak], •—- AVANTI [G. GLASS]: „Tym¬czasem”. List otwarty do S. Brzozows¬kiego. Glos 1905 nr 4. — K. IRZYKOWSKI. Glosy do współczesnej literatury polskiej. Glos 1905 nr 29. — A. MAHRBURG: Bez maski. Ogniwo 1905 nr 1 [dot. art. ogł. w Glosie pt. Diatryba o „Książce” pana Mahrburga]. — Rocznik naukowo- -literacko-artystyczny na r. 1905. Pod red. W. Okręta. W-wa 1905. — A. NOWA- CZYŃSKI: Wczasy literackie. W-wa 1906 s. 270-285. — BRUTUS: Kwiaty i chwasty. Rola 1907 nr 2. —• A. DROGOSZEWSKI. Śzuit (Kijów) 1907 nr 43-46. — W. Ko- SIAKIEWICZ: Pogadanki literackie. Slozco 1907 nr 170. — S. PORAJ: Warto prze-czytać. Ster 1907 nr 6 [dot. art. Nie istniejący wulkan... ogł. w Przegl. Spoi.]. — H. STRUVE: Filozofia polska w ostatnim dziesięcioleciu. W-wa 1907 s. 97-98. —K. OSTACHIEWICZ: Z zagadnień etyki obyczajowej. Ster 1908 nr 12 [dot. art. Nie istniejący wulkan...]. — K. IRZYKOWSKI: Dostojny bzik tragicz¬ności. Widnokręgi 1910 z. 3; przedr. w książce: Czyn i słowo. Lw. 1913 s.37- -38. — J. Rundbaken: Aforyzmy. (Po przeczytaniu dzieł S. Brzozowskiego). Prawda 1910 nr 43. — J. A. Herbacze- wski: Neo-Pankracy. W książce: I nie wódź nas na pokuszenie. Kr. 1911 s. 167-201, 210-211. (Nekrologi:) L. W.: Wspomnienie po- zgonne. Sp. S. L. Brzozowski. Bibl. Warsz. 1911 t. 2 s. 618-619; A._ Skwarczyński: Nad grobem milczenie. Zycie (Lw.) 1911 s. 284, 383-384; [A. Świętochowski]. Kultura Pol. 1911 nr 6; Gaz. Warsz. 1911 nr 120; Ilustr. Kur. Codz. 1911 nr 105; Nad grobem S. Brzozowskiego. Krytyka 1911 t. 2 s. 389; Kur. Por. 1911 nr 121; Nasz Kraj Ilustr. 1911 nr 149; Nozue Życie 1911 nr 33; Echo zgonu śp. S. Brzo¬zowskiego. Nowości Ilustr. 1911 nr 20; Pobudka 1911 nr 4; Praca 1911 nr 20; Ruch Filoz. 1911 s. 112; Świat 1911 nr 18; Pamięci S. Brzozowskiego. Widnokręgi 1911 t. 2 z. 7-8. O twórczości S. Brzozowskiego. Wiek Nowy 1911 nr 2955. — Bezkrytyczni wielbiciele. Wolne Słowo 1911 nr 128. —

1912-1939

B. Chlebowski: Pisma T. 4. W-wa 1912 s. 350-362. — Quis [A. Grzymała- Siedlecki] Museion 1912 z. 9 ś. 96-103.— W. Klinger: S. Brzozowski jako człowiek. Kr. 1912. -—- B. Chlebowski: Spuścizna Brzozowskiego. Książka 1913 nr 1/2. — J. W. Dawid: Psychologia religii. Krytyka 1913 t. 40 s. 275-280; przedr. w książce: Psychologia religii. W-wa 1933 s. 104- -105. — K. Irzykowski: Czyn i słowo. Lw. 1913 [tu szereg artykułów o Brzo¬zowskim, pisanych od r. 1905, niektóre ogł. Prawda 1911 nr 19-20 i Gaz. Wiecz. 1911]. — Z. L. Zaleski: Dzieło i twórca W-wa 1913 s. 319, 322-324, 351. — J. A. Herbaczewski: Męczennik pracy. W książ¬ce: Amen. Kr. 1914 s. 92-101, 147-148. — C. Sokołowski: [Przedmowa do:] A. Ret- té: Kilka uwag nad psychologią nawróce¬nia. W-wa 1914. — Dzieła S. Brzozow¬skiego (prospekt). Slozoo Pol. 1914 nr 233. — C. Sokołowski: Z naszej litera¬tury nawróceń. Wiad. Archidiecezji Warsz. 1915. J. S. BYSTROŃ: Rozwój problemu so-cjologicznego w nauce polskiej. Arch. Komisji do Badania Historii i Filoz. w Polsce. Kr. 1917 t. 1 cz. 2 s. 252-255. •—• W. BIEGAŃSKI: Etyka ogólna. W-wa 1918 s. 179-180; wyd. 2 Lw. 1922. — E. BREI- ter: S. Brzozowskiego „Módł się i pra-cuj”. Zdrój 1918 t. 4 s. 93, 126, 186. — K. KANTAK: Idee religijne w nowszej lite¬raturze polskiej. Dzień. Poz. 1918 nr 177-180; wyd. osob. Poz. 1918 s. 21-30. — K. BŁESZYŃSKI: Z powodu „meryto- ryzmu”. Naród 1920 nr 201. — K. Irzy¬kowski. Naród 1920 nr 247. — Z. Za¬leski: O czyn i swobodę artysty. Przegl. Nar. 1920 nr 1. — K. Błeszyński: Za¬miast artykułu o S. Brzozowskim. Narod¬ził nr 133. — L. Bujalski: Kamień węgielny. O podstawę narodowego pro¬gramu. W-wa 1921. — M. Rettinger: Anabasis. Naród 1921 nr 133 dod. lit.- -artyst. nr 24. — H. Życzyński. Dzień. Cieszyński 1921 nr 87. — O grób S. Brzozowskiego. Kur. Lw. 1921 nr 164. -—• Kur. Por. 1921 nr 465. — Slozuo Wil. 1921 nr 42. — J. Rundbaken: Charakter myśli Brzozowskiego. Droga 1922 nr 2. — S. BACZYŃSKI: Sumienie intelektu pol¬skiego. W książce: Sztuka walcząca. Lw. 1923 s. 61-96; przedr. w książce: Pisma krytyczne. W-wa 1963 s. 40-76. — M. KRIDL: Krytyka i krytycy. Kr. 1923. — A. ZIELEŃCZYK: Czynnik pragmatyczny w filozofii polskiej. Przegl. Filoz. 1923 s. 142-143. — A. LANGE: La littérature polonaise et l’Europe. Le Journal de Pologne (W-wa) 1924 nr 218. — J. LE¬CHOŃ: Prawda poety a prawda krytyka. O niektórych recenzentach. Wiad. Lit. 1924 nr 6. — K. IRZYKOWSKI: Pojedynek dwóch duchów. Wiad. Lit. 1925 nr 103.— M. LIPIŃSKI. Wartości etyczne socjalizmu Brzozowskiego. Nasze Drogi 1925 nr 2. •—■ R. BERGEL: Autor „Legendy Młodej Polski”. Kur. Łódzki 1926 nr 272. — R. BERGEL. Polonia 1926 nr 266. —• T. Dąbrowski: Młodzież potrzebuje pro¬roka. Kur. Lw. 1926 nr 220-223. — C. LATAWIEC: Żeromski a Brzozowski. Nowe Treści 1926 nr 1. — J. E. Pło- mieński: Problem pracy w „Przepió¬reczce” Żeromskiego. W-wa 1926; wyd. 2 Wr. 1949. — Czy duszę można dzielić? Myśl Nar. 1926 nr 4. — S. Baczyński: Losy romansu. W-wa 1927 s. 13 i nn. •—- R. Bergel: „Nawrócenie” S. Brzozowskie¬go. Glos Narodu 1927 nr 238. •—• A. Brzozowska: Odsłonięcie pomnika S. Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1928 nr 260/ 261. •—• J. Czapski: O Towarzystwo im. S. Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1928 nr 28. —- J. A. L. Gałuszka: Czy S. Brzozowski był nielegalnym synem hr. Poletyłły? Wiad. Lit. 1928 nr 26 [?]. — K. Irzy¬kowski: Literatura a socjalizm. Robotnik 1928 nr 71. -—- S. Jaworski: Budziciel duszy. (Fragm. pracy o S. Brzozowskim). Dzień. Poz. 1928 nr 6. — E. Krasuski: W sprawie Towarzystwa im. S. Brzo¬zowskiego. Wiad. Lit. 1928 nr 43. —- R. Mariański: Brzozowski i epigoni. Polska Zbrojna 1928 nr 15. —- J. E. Skiwski: W obronie człowieka harmo¬nijnego. Myśl Nar. 1928 nr 10. — A. Sta war: Brzozowski. Dźwignia 1928 nr 8 s. 3-26; przedr. w książce: Szkice lite¬rackie. W-wa 1957. •—• K. Troczyński: 0 pedantyzmie subtelności. Życie Lit. 1928 nr 6. ■—• Enc. powsz. Ultima Thule. T. 2 (1928). —■ K. ZAKRZEWSKI: Brzo¬zowski i komuniści. Droga 1929 nr 7/8 [polem, z A. Stawarem]. — S. ADAM¬CZEWSKI: Pojęcie romantyzmu u S. Brzo-zowskiego. Przegl. Współcz. 1929 t. 30 nr 87 s. 31-52 i odb. ■— K. IRZYKOWSKI: Walka o treść. W-wa 1929 s. 126-133. — K. ZAKRZEWSKI: Filozofia narodu pra¬cującego i walczącego. Słowo Pol. 1929 nr 26-27, 29, 32 i odb. pt. Filozofia naro¬du, który walczy i pracuje. Nacjonalizm S. Brzozowskiego. — R. M. BLUTH: S. Kołaczkowski a S. Brzozowski. Pam. Warsz. 1931 nr 6. —• L. FRYDE: Myśli Brzozowskiego. Polska Zbrojna 1931 nr 15 (106). — K. JANOWSKI: Przedmowa do pism, które nie były jeszcze napisane. (Rozdz. z książki o S. Brzozowskim). Droga 1931 nr 4-5. •—- B. SUCHODOLSKI: Rękopisy S. Brzozowskiego. Ruch Lit. 1931 nr 5 s. 142-143. —• S. ADAMCZEWSKI: Teatr idei Brzozowskiego. Kultura 1932 nr 4. — B. SUCHODOLSKI: S. Brzozowski 1 A. Świętochowski. Ruch Lit. 1932 nr 4 i odb. — B. Suchodolski: Wyspiański i Brzozowski. Problem tradycjonalizmu. Ruch Lit. 1932 z. 9. —■ Z. Szweykowski: Zarys historii Kasy im. Mianowskiego. Nauka Pol. 1932 t. 15 s. 140-143. —- S. Brzozowski i Kasa Mianowskiego. Gaz. Warsz. 1932 nr 71. — Z. Bastgenówna: Brzozowski a Newman. Spr. z Czynności i Posiedzeń PAU 1933 nr 1 s. 16-19 i nadb. — E. Czekalski: Brzozowszczyzna. Antena 1933 nr 8. -—- E. Czekalski: Nowy pogląd na Brzozowskiego. Świat 1933 nr 34. •—■ W. Dawid: Psychologia religii. W-wa 1933 s. 103-108. •—- T. Grabow¬ski: S. Brzozowski jako krytyk literacki. Przegl. Powsz. 1933 t. 200 s. 57-70. —- K. Jaworski: Odwrót z nieudałych reko¬nesansów. O S. Brzozowskim. Droga 1933 nr 6-8. -—■ K. Jaworski: Rycerz z .orszaku Pana i spękane serce dzwonu. Norwid i Brzozowski. Droga 1933 nr 11. —- L. Pomirowski: O współczesności literackiej. Pion 1933 nr 11. — B. Suchodolski: Od socjalizmu do nacjonalizmu. Myśl Nar. 1933 nr 10-11. — K. Wyka: Brzozowskie¬gokrytyka krytyki. Pion 1933 nr 4, 13, 1934 nr 26. -— K. WYKA: O aktualności S. Brzozowskiego. Polonista 1933 nr 1 s. 35-38. — K. CZACHOWSKI: Socjalizm Brzozowskiego. Gaz. Pol. 1934 nr 8. — T. GRABOWSKI: Krytyka literacka w Pol¬sce w epoce realizmu i modernizmu (1863-1933). Prace Komisji Filol. Poz. Tow. Przyj. Nauk 1934 t. 6 z. 2 s. 177- -199. — K. JAWORSKI: Brzemię złego posiewu. Życie Lit. 1934 nr 4 dod. Dzień. Poz. ■— W. KUBACKI: W sprawie grobu Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1934 nr 8. ■— K. KURYLUK: Daszyński •—■ Brzozowski ■—• Niemojewski w sprawie niepodległości Polski. Sygnały 1934 nr 6 s. 6-7. — K. KURYLUK: Brzozowski we Lwowie. Sygna¬ły 1934 nr 12 s. 11-12. — M. OGÓREK: Brzozowski — wielki nieznajomy. Zet 1934 nr 16. — B. SUCHODOLSKI: Rola pojęcia nauki w rozwoju myśli S. Brzozowskiego. Nauka Pol. 1934 t. 19 s. 407-409 [spr. z referatu wygł. 23 maja 1933 na posie¬dzeniu Koła Naukoznawczego oraz dys¬kusja]. — B. SUCHODOLSKI: S. Brzozow¬ski. Geltung in der Gegenwart. Slavische Rundschau pBerlin) 1934 s. 253-260. — K. TROCZYŃSKI: S. Brzozowski -—- socjo¬log. Inwentarz zagadnień. Życie Lit. 1934 nr 2. ■—- Brzozowski a narodowy socjalizm. Polska Druga 1934 nr 4. ■—- Romantyzm przed sądem. Rodzina Pol. 1934 nr 8. ■—- W. GACKI: Kilka listów S. Brzozowskiego. Pam. Lubel. 1931/1934 t. 2 [wyd. 1935] s. 233-243. -—• J. KULCZYCKA: Z badań nad twórczością S. Brzozowskiego. Ruch Lit. 1935 nr 2 s. 44-50. •— K. KURYLUK: S. Brzozowski a Ukraińcy. Nowe Czasy 1935 nr 24. — K. Kuryluk: Krytyk ukra¬iński o Brzozowskim. Tyg. Ilustr. 1935 nr 34. ■—■ Silvester [T. Landy]: S. Brzo¬zowskiego drogi do Rzymu. Verbum 1935 nr 3 s. 553-585. — B. Połoniecki: Ze wspomnień wydawcy. Prosto z Mostu 1935 nr 41. — K. Wyka: Aktualność S. Brzozowskiego. Zet 1935 nr 10. — H. P.: O dwudziestu wawrzynach. Rozmowa z S. Brzozowskim w sprawie Polskiej Aka¬demii Literatury. Słozoo Pomorskie 1935 nr 269. — Nawrócenie S. Brzozowskiego. Słowo Pomorskie 1935 nr 293. — J. Braun: Wracamy do Brzozowskiego. Zet 1936/ 1937 nr 5. A. BRZOZOWSKA: Wspomnienie o S. Brzozowskim. Wiedza i Życie 1936 nr 617. — K. CZACHOWSKI: O S. Brzozow¬skim. W 25 rocznicę śmierci. Polska Zach. 1936 nr 13. — K. GÓRSKI: O konwerty- tach współczesnej Polski. Nawrócenie S. Brzozowskiego. Tęcza 1936 nr 2. — K. JAWORSKI: Katastrofa młodzieńcza w ży¬ciu Brzozowskiego. Droga 1936 nr 1 s. 51—71. — F. KACZMARSKI: Brzozowski krytyk. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. -—- W. KOSIŃSKI i J. MROZOWICKI: K. Irzy¬kowski o S. Brzozowskim. Kuźnia Mło¬dych 1936 nr 29. — J. OLEW-SKALSKI: Tragiczny człowiek. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. — F. PAJĄCZKOWSKI: S. Brzo¬zowski na tle swych listów z 1905-1911. Nowe Czasy 1936 nr 7. -—■ Z. PITERA: Pa¬miętnik Brzozowskiego. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. — K. PRUSZYŃSKI: Brzozowski, Wielki Wschód i Tołstoj. Czas 1936 nr 149. — ŚCIBOR: Brzozowski jako mówca. Tyg. Iłustr. 1936 nr 37. — R. ZRĘBO- WICZ: U Brzozowskiego na wygnaniu. Antena 1936 nr 34. — W 25-lecie zgonu S. Brzozowskiego. Ilustr. Kur. Codz. 1936 nr 125. — Brzozowski po włosku. Kultura 1936 nr 7. -—• Brzozowski w opinii współ-czesnych. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. — Nasz Brzozowski. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. — M. Boruchowicz: Brzozowski i Malraux. Sygnały 1937 nr 28 i odb. —- Z. Kopalko: S. Brzozowski o katolicyz¬mie. Sprawy Otwarte 1937 nr 8. — J. N. Miller: S. Brzozowski a chwila obecna. Walka Ludu 1937 nr 71. — S. Potoczek: S. Brzozowski w Tl rocznicę śmierci. Młode Pióra 1937 nr 4. — W. Rzymow¬ski: Lutosławski, Brzozowski, Papini. Trzy akty nawrócenia. Kur. Por. 1937 nr 158. — J. SPYTKOWSKI: Jedno z nieporo¬zumień. Marchołt 1937 nr 4 s. 473-482. -—■ W. WASIUTYŃSKI: De Mann i Brzozowski. Prosto z Mostu 1937 nr 46. — K. WYKA: Porocznicowe rozważania. Brzozowski a poezja współczesna. Marchołt 1937 nr 2 s. 265-277. — K. WYKA. Pol. słownik biogr. T. 3 (1937). — S. Adamczewski: Taine i Brzozowski. Spr. z Posiedzeń Tow. Nauk. Warsz. Wydz. Językoznawstwa i Historii Lit. 1938 z. 7-9. — M. He- resz: J. Piłsudski i S. Brzozowski. Sygnały 1938 nr 55. — K. Irzykowski: S. Brzo¬zowski jako mówca. Kur. Lit. Nauk. 1938 nr 16 dod. Iłustr. Kur. Codz. — F. Kacz¬marski: Książki o Brzozowskim. Pion 1938 nr 12. — W. Klinger: Nieoczeki¬wana ofensywa. Wiedza i Życie 1938 nr 11. —- J. Koller: Pogląd na świat S. Brzozowskiego. Dzień. Poz. 1938 nr 238 [spr. z odczytu S. Kołaczkowskiego], — S. Kołaczkowski: Stanowisko filozoficz¬ne Brzozowskiego. Marchołt 1938 nr 2 s. 99-113 [fragm. monografii]. — A. Mil¬ler: U pragenezy burzy wokół S. Brzo¬zowskiego. Myśl Pol. 1938 nr 19. — J. Mrozicki: Piłsudski i Brzozowski. Sygna-ły 1938 nr 57. —• T. Nakłas: Piłsudski a Brzozowski. Sygnały 1938 nr 56. —- Wacław Nałkowski o S. Brzozowskim. Epoka 1938 nr 29. -— S. Starzewski: Dyskusja nad aktualnością Brzozowskiego. Dzień. Poł. 1938 nr 223. — K. Troczyń- ski: Oda do Nowaczyńskiego.— rozpęta-nego. Dzień. Poz. 1938 nr 285. — Brzo¬zowski pozostał pisarzem aktualnym. Albo — Albo 1938 nr 7. — L. Fryde: Spór o Brzozowskiego. Orka na Ugorze 1939 nr 3 [odpowiedź S. Starzewskiemu]. — J. Archita: S. Brzozowski i kościół kato¬licki. Przegl. Katol. 1939 nr 23. — A. Brzozowska: S. Brzozowski we Florencji. Wymiary 1939 nr 8. — W. Erlich: Brzo-zowski a socjalizm. Sygnały 1939 nr 65. —■ K. Irzykowski: Pojedynek dwóch du¬chów. Jak Brzozowski walczył z Żerom¬skim o... Żeromskiego. Kronika Polski i Świata 1939 nr 15. — S. Kołaczkow¬ski: Brzozowski o roli inteligencji. Myśl Pol. 1939 nr 16 s. 5-6 [fragm. mono¬grafii]. — S. Kołaczkowski: Praca, dzieje i prawo — demokracja i godność. Polityka 1939 nr 17, 18 [fragm. monografii]. — E. Krassowska: Uwagi. Powieść S. Brzo¬zowskiego. Ateneum 1939 nr 2 s. 273- -282. — A. Miller: S. Brzozowski, este¬tyk, krytyk. Myśl Pol. 1939 nr 10. — A. Rogalski: Katolicyzm Brzozowskiego. Tęcza 1939 nr 8. — S. Skwarczyńska: Pomostem człowieka. Kolumna Lit. dod. Kur. Łódzkiego 1939 nr 24.

1940-1945

C. Latawiec: Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna. Zdroje Lit. Nauki i Sztuki 1945 nr 1. — S. Zahorska: Myśli o Brzo¬zowskim. W: Ojczyzna i wolność. Londyn 1945

1946-1989

s. 21-35. — S. Adamczewski: Patronat Brzozowskiego? Nauka i Sztuka 1946 nr 4. — W. Pietrzak: Drogi pol¬ skiej powieści XIX w. Twórczość 1946 z. 7/8 s. 246-256. — L. Fryde: S. Brzo¬zowski jako ideolog inteligencji polskiej. Wiedza i Życie 1947 nr 7/8. — P. Hoff¬man: Legenda S. Brzozowskiego. Nowe Drogi 1947 nr 2 s. 104-136. — A. Świ¬derska: Verba volant, scripta manent. Noiuiny Lit. 1947 nr 36. — J. Wyszo- mirski: Quid iuris? quid Poloniae? No- winy Lit. 1947 nr 33. -— -eł-: S. Brzo¬zowski wśród Czechów. Głos Ludu 1950 nr 46. pho-: Czyja to zasługa? Nowa Kultura 1950 nr 3; -eł~. Glos Ludu 1950 nr 48 [polem, z art. -pho-]. — A. SCHAFF: S. Brzozowski. W książce: Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. W-wa 1950. — J. M. ŚWIĘCICKI: Burżujstwo a patriarchalizm. Przegl. Powsz. 1950 t. 229 s. 338-355. -—• M. BORWICZ [M. BORUCHOWICZ]: Polski poprzednik Mal¬raux. Kultura (Paryż) 1956 nr 6-8 i odb. — [Nota biogr. do:] S. Brzozowski: Płomie¬nie. T. 2. Kr. 1956; M. SROKA: Nota w sprawie noty. Twórczość 1958 nr 6 [omówienie „Noty biograficznej”]. — P. TRZEBUCHOWSKI: S. Brzozowski, postać i twórczość. Kierunki 1956 nr 32/33 s. 6-7. -— H. DUNINÓWNA: W Arkadii. W książce: Ci, których znałam. W-wa 1957. — K. BŁESZYŃSKI: Znałem Brzo-zowskiego. Odgłosy 1958 nr 20. — P. PERUCKI: Mało znany obrońca S. Brzo¬zowskiego. Wiadomości (Londyn) 1958 nr 35. — S. SANDLER: W stronę Brzo¬zowskiego. Trybuna Lit. 1958 nr 19. — M. SROKA: S. Brzozowski i M. Gorki. Z materiałów do biografii Brzozowskiego. Tzoórczość 1958 nr 2. — W. MACIĄG: S. Brzozowski. Twórczość 1959 nr 11. — M. A. STYKS [J. MAŚLIŃSKI]. Życie Lit. 1959 nr 50. — J. RYTEL: S. Brzozowski. 1878-1911. W: Pol. krytyka lit. (1800- -1918). Materiały. T. 4. W-wa 1959 s. 396-397. — M. SROKA: Listy — dziennik myśli Brzozowskiego. Twór-czość 1959 nr 7. — M. SROKA: Nad Brzo-zowskim. V/spółczesność 1959 nr 6-7. — A. STA WAR: O Brzozowskim. Polityka 1959 nr 8. — A. STAWAR: W matni bez- dziejowości. Polityka 1959 nr 11. — A. STAWAR: Myśli i wzruszenia. Polityka 1959 nr 13. — P. TRZEBUCHOWSKI: S. Brzozowski wobec polskiego romantyzmu. Kierunki 1959 nr 18. — m.b.r. [M. BECH- CZYC-RUDNICKA]: Nieznane Hsty S. Brzo¬zowskiego. Kamena 1960 nr 1. ■— J. LE- NARCZYK: Śladami nieurzeczywistnionych zamierzeń. M. Gorki i literatura polska. Slavia Orientalis 1960 nr 4. — C. MIŁOSZ: Co śmiem myśleć. Kultura (Paryż) 1960 nr 7/8. — A. STAWAR: Brzozowski krytyk. Nowa Kultura 1960 nr 48, 50. -—- K. WY¬KA : Syntezy i likwidacje Młodej Polski. Twórczość 1960 nr 10 s. 79-91; przedr. w książce: Łowy na kryteria. W-wa 1965 s. 162-185. -—- R. KARAŚ: Kur. Lubel. 1961 nr 153. — C. MIŁOSZ: CO robić z Brzo¬zowskim? Kidtura (Paryż) 1961 nr 4. —, E. RAYSKI. Kultura (Paryż) 1961 nr 4 [list do redakcji]. — K. WĘDZIAGOLSKI. Kultura (Paryż) 1961 nr 7/8 [list do re¬dakcji]. — B. CYWIŃSKI: Trud poszuki-wania. Znak 1962 nr 7/8 s. 1063-1088. — J. FIJAS: Brzozowski, Newman, katoli¬cyzm. Tyg. Powsz. 1962 nr 31. — J. PROKOP: Brzozowski i „Zwrotnica”. Ruch Lit. 1962 nr 1 s. 36-39. ■—• A. BRZOZOWSKA: Wspomnienie o S. Brzozowskim. Twór¬czość 1963 nr 7. — J. CZAPSKI: O Brzo¬zowskim. Kultura (Paryż) 1963 nr 1/2. — M. A. STYKS [J. _ MAŚLIŃSKI]: Klimat, sensacja, augurzy. Życie Lit. 1963 nr 35. —• L. WUDZKI: Jeszcze raz spór o Brzozow¬skiego. Kidtura 1963 nr 3; M. A. STYKS [J. MAŚLIŃSKI]: 2/3 Brzozowskiego. Życie Lit. 1963 nr 27 [relacja z art. L. Wudz- kiego]; M. SROKA: „Jeszcze raz spór o Brzozowskiego”, czyli L. Wudzki w roli pechowego Kolumba. Kidtura 1963 nr 11. — B. BILIŃSKI: S. Brzozowski na flo-renckim cmentarzu Trespiano. Kultura 1964 nr 44. — K. BŁESZYŃSKI: O Brzo¬zowskich w literaturze polskiej. Osnowa 1964 s. 183-187.—P. HERTZ: Brzozowski, czyli o stanowisku względem kultury naro¬dowej. W książce: Ład i nieład. W-wa 1964 s. 290-297. — A. BRZOZOWSKA: Wspomnienie o A. i S. Brzozowskich. Twórczość 1965 nr 1. — B. CYWIŃSKI: Ewolucja poglądów religijnych w pismach S. Brzozowskiego. Spr. Katol. Unhu. Lubel. 1965 t. 14 s. 40-43. — M. DZIE¬WULSKA: Brzozowski i antynomie intelek- tualizmu. Argumenty 1965 nr 39. — W. ROSZEWSKI: Brzozowski jako krytyk współczesnej myśli filozoficznej. W: Z pro¬blemów lit. poi. XX wieku. T. 1: Młoda Polska. W-wa 1965 s. 499-534. — M. RÓ¬ŻYCKA: S. Brzozowski jako pisarz rewolu¬cyjny. Komunikaty Nauk. Tow. Lit. im. A. Mickiezoicza (Częstochowa) 1965 nr 10. — P. TRZEBUCHOWSKI: S. Brzozowski, postać i twórczość. Za i Przeciw 1965 nr 37-38. — W. T.: S. Brzozowski a książki kardynała Newmana. Gazeta Niedzielna (Londyn) 1965 nr 6. — A. BOCHEŃSKI. Kierunki 1966 nr 32. — L. KOŁAKOWSKI: S. Brzozowskiego polska filozofia pracy. Polska 1966 nr 1. — J. KOTT. Polityka 1966 nr 6; Życie Lit. 1966 nr 7 [polem, z J. Kottem]. — Z. P. [Z. PĘDZIŃSKI]: Brzozowski i Kongres Kultury Polskiej. Więź 1966 nr 9. — W. RÓSZEWSKI: W kręgu połowiczności i emancypacji. Nurt 1966 nr 5. ■—- L. S. [L. SOBIERAJSKI]: Nowe odczytanie Brzo¬zowskiego. Tyg. Kidt. 1966 nr 30. — A. TATARKIEWICZ. Twórczość 1966 nr 12. — KTT [K. TOEPLITZ]: Zgubna siła sugestii. Kultura 1966 nr 30. -—- P. TRZE-BUCHOWSKI: Filozofia pracy S. Brzozows¬kiego. Kierunki 1966 nr 18. — L. WUDZKI: Brzozowski — pisarz zaangażowany. Argumenty 1966 nr 36. — L. WUDZKI: Brzozowski — katolik-ateista. Argumenty 1966 nr 46. — Twórczość 1966 nr 6 [nr specjalny, poświęcony S. Brzozowskiemu. Zawiera m. in.: T. BUREK: Arcydzieło nie-dokończone; B. CYWIŃSKI: Problematyka religijna w pismach S. Brzozowskiego; J. Iwaszkiewicz: Czytanie Brzozowskiego; A. KIJOWSKI: W labiryncie; L. KOŁA¬KOWSKI: Miejsce filozofowania S. Brzozow¬skiego; A. MENCWEL: Krytyka i utopia; M. SROKA: Daty z życia i działalności S. Brzozowskiego; M. SROKA: Legendy Brzozowskiego; M. SROKA: Z „Listów” Brzozowskiego; A. WERNER: Ja i naród, czyli S. Brzozowskiego antynomie wol¬ności]. — Sprawa Brzozowskiego. Twór¬czość 1966 nr 12. — B. CYWIŃSKI: W sprawie Brzozowskiego. Twórczość 1967 nr 5. — S. LICHAŃSKI: Fundamenty eposu. W książce: Cienie i profile. Studia i szkice literaclde. W-wa 1967 s. 208-220. -—- W. LORANC: Brzozowski. Argumenty 1967 nr 41. — J. PIESZCZACHOWICZ: Płomienie i popioły. Życie Lit. 1967 nr 7. — P. TRZEBUCHOWSKI: Rozum i praca w filo¬zofii S. Brzozowskiego. Życie i Myśl 1967 nr 1 s. 87-99. — j. WOJNAR-SUJECKA: Istota i misja inteligencji w refleksji S. Brzozowskiego. Studia Socjologiczne 1967 nr 2. — R. ZENGEL: Z prac nie publi-kowanych: Modernizm; Przed renesansem Brzozowskiego. Twórczość 1968 nr 3. — A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI: Rozmowy z sa¬mym sobą. Dziennik wspomnień. Rkps Bibl. Nar. sygn. 6455 II [obszerne frag¬menty dot. S. Brzozowskiego].

1990-2000

2001-

Recepcja poszczególnych dzieł St. Brzozowskiego

Józef Kremer jako pisarz- S. Brzozowski. Przegl. Filoz. 1902 t. 3 s. 341 [autoreferat]. — J. Matuszewski. Książka 1902 nr 8. — S. Frycz. Przegl. Filoz. 1905 s. 54-57, 352-353. Hipolit Taine i jego poglą-dy... S. Brzozowski. Przegl. Filoz. 1902 s. 339-340 [autoreferat]. — J. Kodisowa. Przegl. Filoz. 1902 s. 481 [odp. na auto¬referat]. — J. Kodisowa. Poradnik dla Czytających Książki 1902. Hipolit Taine jako estetyk i krytyk. S. Brzozowski. Przegl. Filoz. 1902 s. 339-340 [autoreferat], —> W. Hahn. Muzeum 1904 s. 1029-1030. Co jest filozofia... S. Schneider. Muzeum 1902 s. 690-693. — J. Lewko¬wicz. Przegl. Filoz. 1903 s. 484-486. Jędrzej Śniadecki, jego ży-cie... S. Brzozowski. Przegl. Filoz. 1903 s. 226-227 [autoreferat]. — W. Hahn. Muzeum 1903 s. 778. — L. Ja¬nowski. Kwart. Hist. 1903 s. 428-431. — L. Janowski. Ogniwo 1903 nr 17. — J. Kodisowa. Ogniwo 1903 nr 15. — J. Tur. Wszechświat 1903 nr 8. — J. Kł. [J. Kleczyński]. Tyg. Ilustr. 1904 nr 41. Józefa Kremera poglądy... S. Brzozowski. Przegl. Filoz. 1903 s. 351- -352 [autoreferat]. Milczenie. H. Cepnik. Dzień. Pol. 1906 nr 264. — FEL. GW. [F. GWIŻDŻ], Kur. Lw. 1906 nr 158. — K. Maku¬szyński. Słowo Pol. 1906 nr 265. — A. W. [A. Wysocki], Gaz. Lw. 1906 nr 136. —- Przegl. Polit., Spoi. i Lit. 1906 nr 131. —- K. Makuszyński: Dusze z papieru. T. 1. Lw. 1911 s. 79-86. Mocarz. B. Gaz. Warsz. 1903 nr 235. — W. Bogusławski. Bibl. Warsz. 1903 t. 2 s. 132-133. -— W. Bogusławski: Na scenie i na estradzie. Tyg. Ilustr. 1903 nr 52. — W. Bukowiński. Prawda 1903 nr 45. — J. Dąbrowski. Ogniwo 1903 nr 52. — Kaź. Ehr.. [K. Ehrenberg]. Wiek Ilustr. 1903 nr 301-302. — T. Jaro¬szyński. Wędrowiec 1903 nr 46. — J. A. Kisielewski: Panegiryld. S. Brzozowskie¬mu... Głos 1903 nr 45. — J. A. Kisie¬lewski. Głos 1903 nr 46; przedr. w książce: Panmusaion. Lw. 1906 s. 64-77. —- J. Łoz. [J. Łoziński]. Kur. Por. 1903 nr 138. — E. Maliszewski. Gaz. Pol. 1903 nr 299. —• [M.] Massonius. Przegl. Polit., Społ. i Lit. 1903 nr 264. — M. Mas¬sonius. Kur. Warsz. 1903 nr 304. — Kaprys [W. Rabski]: Wilczy bilet Sien¬kiewicza. Kur. Warsz. 1903 nr 86. — J. Rosenzweig. Echo Muz., Teatr, i Artyst. 1903 nr 45. — L. Straszewicz. Kur. Pol. 1903 nr 303. — Konkursy. Echo Muz., Teatr, i Artyst. 1903 nr 10. —Echo Muz., Teatr, i Artyst. 1903 nr 22. — W. BO¬gusławski. Bibl. Warsz. 1904 t. 1 s. 84- _86. — Z. Przybylski. Gaz. Domowa 1904 s. 13. — Echa Płockie i Włocławskie 1904 nr 2. Stanisław Wyspiański jako poeta. T. Pini: Najnowsze prace o S. Wyspiańskim. Pam. Lit. R. 2 (1903) s. 705-707. Jan Śniadecki. Jan KL. Tyg. Ilustr. 1904 nr 41. — J. Lewkowicz. Niwa Pol. 1904 s. 637. ■—- Kur. Codz. 1904 nr 361. Stefan Żeromski. Kur. Codz. 1904 nr 342. — Echa Płockie i Włocław¬skie 1904 nr 101. — Tyg. Ilustr. 1904 nr 52. — Gaz. Warsz. 1905 nr 100. Wiry. A. Zagórska: Czego stara Sien¬nicka nie powiedziała synowi. Głos 1904 nr 9. — Gaz. Nar. 1905 nr 47 dod. Filozofia romantyzmu pol-skiego. AD. Skw. [A. Skwarczyński]: Książka o romantyzmie polskim. Droga 1924 nr 11/12. — Przegl. Hum. 1924 s. 224-225. — S. C. [S. Cywiński]. Tyg. Wil. 1925 nr 10. — A. Zieleńczyk. Przegl. Filoz. 1925 s. 121-123. — K. Czachowski: S. Brzozowski o Mickie¬wiczu i Słowackim. Gaz. Lit. 1927 nr 18. — Z. Łempicki. Ruch Filoz. 1930/1931 s. 15. —• G. Herling-Grudziński: Wstęp do: S. Brzozowski: Filozofia romantyzmu polskiego. Rzym 1945 Bibl. Orła Białego. — PEN: Idea i rzeczywistość. Na Szlaku Kresowej 1945 nr 11. Logika. A. Mahrburg. Książka 1906 nr 7. Teodor Dostojewski. D. Bo- chan: [Wstęp do rosyjskiego przekładu książki]. Wil. 1931. — J. Mondschein: Brzozowski po rosyjsku. Gaz. Pol. 1931 nr 249. •— J. Mondschein: Brzozowski po rosyjsku. Gaz. Pol. Zach. 1931 nr 211. — J. Święcicki. Znak 1958 nr 4 s. 371 - -398. Współczesna powieść pol¬skaM. Aleksandrowicz: Pod znakiem pracy. Przegl. Społ. 1907 nr 28. — K. B. [K. Baranowski]. Nasz Kraj 1907 s. 191. — L. Choromański. Przegl. Społ. 1907 nr 22. — f.r.: Przesilenie powieściowe. Kur. Litewski 1907 nr 104. — W. Jabło¬nowski: Beletrystyka chwili bieżącej. Gaz. Pol. 1907 nr 168, 173. — M. Scherlag: Literarische Notizen. Polnische Post (Wie¬deń) 1907 nr 38. — E. Weisberg. Gaz. Sanocka 1907 nr 56. — R. Zrębowicz. Nasz Kraj 1907 t. 2 nr 20. — Słowo Pol. 1907 nr 323-325. — Promień 1908 nr 1. — J. Spytkowski. Gaz. Pol. 1937 nr 101. Wstęp do filozofii. J. Halpern. Przegl. Filoz. 1906 s. 422-427. Z dymem pożarów. L. Kamy- kowski: Nieznany dramat Brzozowskiego. Pion 1935 nr 48. Legenda Młodej Polski. Książka 1909 nr 12 [s. 514]. — Komunikat Księgarni Polskiej... Słowo Pol. 1909 nr 532. — J. BEŁCIKOWSKI: Legenda Młodej Polski. Refleksje ogólne z powodu książki S. Brzozowskiego. Świat 1910 nr 20. —■ B. BIEGELEISEN: O Legendzie. Widnokręgi 1910 s. 225. — B. CHLE¬BOWSKI: Książka Brzozowskiego. Książka 1910 s. 49-55; przedr.: Pisma. T. 4. W-wa 1914. — W. FELDMAN. Krytyka 1910 t. 2 z. 1 s. 39-50. -—- J. KODISOWA: Legenda Młodej Polski i katolicyzm. Prawda 1910 nr 9. — L. KULCZYCKI: W poszukiwaniu nowego światopoglądu. Prawda 1910 nr 33-37. — A. LANGE: Ruch literacki w r. 1909. Świat 1910 nr 3. — A. Rondthaler: Z powodu książki... Zwiastun Ewangeliczny 1910 nr 7. — K. SROKOWSKI: Legenda Młodej Polski. Nowa Reforma 1910 nr z 26 lutego. — K. SROKOWSKI: Brzozowski jako nauczy¬ciel narodu. Nowa Gaz. 1910 nr 113-117; A. BAUMFELD: Z powodu ostatniej książki Brzozowskiego. Odrodzenie 1910 nr 3 s. 43-45 [polem, z art. K. Srokowskiego], — K. ZALEWSKI: Dziennik rekonwales¬cencji. Społeczeństwo 1910 nr 42-48. — L. BELMONT: Czterdzieści cztery Brzo¬zowskiego. Wolne Słowo 1911 nr 128, 132, 133. — B. GAŁCZYŃSKI: O Legendzie. Widnokręgi 1911 z. 1. — W. GOSTOM- SKI: Problemat pracy polskiej. Sfinks 1911 t. 13 z. 37-39, t. 14 z. 41/42. — S. BREI- TER: Na ruinach Młodej Polski. Maski 1918 nr 2-4. — R. ZRĘBOWICZ: Komen¬tarz do ogłoszonych fragmentów pierwszej redakcji „Legendy Młodej Polski”. Pam. Warsz. 1931 z. 7/9. — Droga 1932 s. 874- -888. — K. IRZYKOWSKI: Dwie „Legendy” Brzozowskiego. Pion 1937 nr 14. — J. SPYTKOWSKI: Krytyka kultury w „Le¬gendzie”. Tyg. Ilustr. 1937 nr 21. — K. TROCZYŃSKI: Najwyższe sprawdziany. Dzień. Poz. 1937 nr 137. —- L. FRYDE: Brzozowski jako wychowawca. Ateneum 1938 nr 1 s. 12-37 i odb. [Rec. R. M. Błiith: S. Brzozowski jako wychowawca. Verbum 1938 z. 1; K. Wyka: Broń złudzeń i broń rzeczywistości. Ateneum 1938 nr 3; L. Fryde: Dwie uwagi. Ateneum 1938 nr 3 (dot. art. K. Wyki)]. — H. LUKREC: Wacław Nałkowski. Epoka 1938 nr 36. — A. KRYSIŃSKA: Recenzja ze starej książki. Brzozowski a współczesność. ABC 1939 nr 22. — W. NAŁKOWSKI: Krytyka „Legendy Młodej Polski”. Epoka 1939 nr 13; przedr.: Kuźnica 1945 nr 1, Nowa Kidtura 1951 nr 3. [Rec.: H. Lukrec: W dziesięciolecie zamknięcia „Epoki”. Prasa Pol. 1949 nr 5]. Fryderyk Nietzsche. J. HAL¬PERN. Przegl. Filoz. 1906 s. 422-427. — a. s. Nasz Kraj 1907 t. 2 s. 238. — M. SCHERLAG: Literarische Notizen. Polnische Post (Wiedeń) 1907 nr 38. — K. WYKA: Jak Brzozowski interpretował Nietzsche¬go? Spr. z Czynności i Posiedzeń PAU 1935 nr 10 s. 339-341 i odb. — K. WYKA: S. Brzozowskiego dyskusja o F. Nietz- schem. Prace hist.-lit. Księga zbiór, ku czci I. Chrzanowskiego. Kr. 1936 s. 543- -579 i odb.; przedr. w książce: Moder¬nizm polski. Kr. 1959 s. 246-289. — T. WEISS: F. Nietzsche w piśmiennictwie polskim 1. 1890-1914. Wr. 1961 Prace Komisji Hist.-Lit. nr 4. Ich rewizjonizm. W. Mondal- ski: Panu Brzozowskiemu: Rewizjonizm. Przemyśl 1907. Kultura i życie. R. Zrębowicz: W walce o światopogląd. Nasz Kraj 1907 t. 2 z. 4. — Przegląd 1908 nr 8. — L. Kulczycki: W poszukiwaniu nowego światopoglądu. Prawda 1910 nr 33-37. -—- R: Wśród nowych książek. Kur. Lit.- Nauk. 1936 nr 30 dod. Ilustr. Kur. Codz. —■ S. Rogosz. Wiad. Lit. 1936 nr 670. -—■ H. Życzyński. Prąd 1936 t. 31 z. 7/8 s. 1-12 i odb. Współczesna krytyka lite-racka w Polsce. M. Aleksandro¬wicz: Pod znakiem pracy. Przegl. Społ. 1907 nr 28. — L. Choromański. Przegl. Spoi. 1907 nr 22. — M. Scherlag: Li¬terarische Notizen. Polnische Post (Wie¬deń) 1907 nr 38. — R. Zrębowicz. Nasz Kraj 1907 t. 2 s. 796. — Myśl Niepodległa 1907 nr 31. — J. Kotarbiński. Kur. Warsz. 1908 nr 87. — J. Spytkowski. Gaz. Pol. 1937 nr 101. Płomienie. C. Gaz. Kościelna 1908 s. 470. — E. Haecker: Rzecz o „Pło¬mieniach” S. Brzozowskiego. Naprzód 1908 nr 300-301, 303, 307. Wyd. osob. Kr. 1909. — E. Goldscheider: Von jung¬polnischen Roman. Auf den Spuren der Revolution. Polnische Post (Wiedeń) 1908 nr 4. — Z. [Z. Nałkowska]. Społeczeństwo 1909 nr 39 s. 466. — M. SACHS: O „Pło-mieniach” S. Brzozowskiego. Lw. 1909.— A. STRZELECKI. Sfinks 1909 t. 6 s. 123- -128. — C. JELLENTA: Powieść stosowana Brzozowskiego. Rydwan 1912 s. 80. — E. KOŁOSOW: [Przedmowa do ros. wyd.:] S. Brzozowski: Zarewo. [B. m.] 1923. — S. BESSER: „Płomienie” Brzozowskiego, „Przedwiośnie” Żeromskiego i „Lenin” Ossendowskiego, trzy rewolucyjne po¬wieści w oświetleniu filozoficznym. W-wa 1930. — E. KRASSOWSKA: Powieść S. Brzozowskiego. Ateneum 1939 nr 2. — K. KOŹNIEWSKI. Twórczość 1948 z. 4 s. 109-112. — J. KULCZYCKA-SALONI: Kuźnica 1948 nr 32 s. 3-4. — E. SOJKA. [Przedmowa do czeskiego wyd.:] S. Brzo¬zowski: Plameny. Praga 1950. — J. KRZY-ŻANOWSKI: Inedita. Nowe opracowania. Wznowienia. Roczn. Lit. 1956 s. 261. — A. LAM. Nowiny Lit. i Wydawn. 1957 nr 2. — K. WYKA. Nowiny Lit. i Wydawn. 1957 nr 10/11. — A. ACHMATOWICZ. Ekran 1959 nr 48 [rec. wyst. telewizyj¬nego]. — L. WUDZKI: Śladem „Płomieni”. Współczesność 1968 nr 11. Idee. A. Łunaczarski. Obrazowanije 1907 nr 11 [rec. niem. przekładu art. Materializm dziejowy jako filozofia kul¬tury]. — L. Kulczycki: W poszukiwaniu nowego światopoglądu. Prawda 1910 nr 33-37. — W. Moraczewski: Z powodu „Idei”. Widnokręgi 1910 s. 65. — K. ŹALEWSKI: Dziennik rekonwalescencji. Społeczeństwo 1910 nr 42-48. — H. BIE- GELEISEN: O „Ideach”. Widnokręgi 1911 z. 3 i nn. — B. ELMER. Ruch Filoz. 1911 nr 8. •—■ B. GAŁCZYŃSKI: Brzozowskiego „Idee”. Książka 1911 s. 97. — C. SO¬KOŁOWSKI: Alfred Loisy w literaturze polskiej. Wiad. Archidiecezji Warsz. 1917 nr 1. Dębina. L. CHOROMAŃSKI: Pustynia rośnie. Prawda 1911 nr 43. — Quis [A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI]: Ostatnia powieść Brzozowskiego. Czas 1911 nr 441-450 z przerwami. — Quis [A. GRZYMAŁA-' SIEDLECKI]. Museion 1911 z. 6 s. 114- -125. — K. IRZYKOWSKI: Ostatnia po¬wieść Brzozowskiego. Gaz. Wiecz. 1911; przedr. w książce: Słowo i czyn. Lw. 1913 s. 369-378. — J. POMIRSKI: „Sam wśród ludzi”. Powieść ostatnia S. Brzozowskiego. Prazuda 1911 nr 21. — W. BUKOWSKI. Promień 1912 nr 1/2. — W. J. K. [W. J. KASIŃSKI]. Życie i Myśl 1958 nr 7/8 s. 171-175. — A. KIJOWSKI: A byłaby tęga powieść. Przegl. Kult. 1958 nr 29. — S. Li= chański. Nowe Książki 1958 nr 8. — S. Li- chański. Orka 1958 nr 33. — S. SANDLER. Trybuna Lit. 1958 nr 19. Głosy wśród nocy. S. KOZICKI. Gaz. Warsz. 1912 nr 133. — O. ORTWIN: Przedmowa do: S. Brzozowski: Głosy wśród nocy. Lw. 1912. — Poradnik dla Czytających 1912 nr z września. — Z. WASILEWSKI: Noc czy poranek. Przegl. Nar. 1913 s. 522-535; przedr. Slozuo Pol. 1913 nr 238. — K. IRZYKOWSKI. Myśl Pol. 1914 z. 2 s. 80-81. — E. KRASUSKI: Panu Irzykowskiemu w odpowiedzi. Myśl Pol. 1914 z 2 s. 81-83. — Myśl Pol. 1914 z. 1 s. 18-23. Stan. Wyspiański. T. DĄBROW¬SKI. Pam. Lit. R. 6 (1907) s. 137-138. — Quis [A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI]. Museion 1912 z. 9 s. 103-108. —K. IRZYKOWSKI: Przedmowa do: S. Brzozowski: Stan. Wyspiański. W-wa [1912]. — S. KOTWICZ: Pam. Lit. R. 14 (1916) s. 162-167. — Brzozowski o Wyspiańskim. Zet 1932 nr 18. Pamiętnik. K. IRZYKOWSKI. Nowa Reforma 1913 nr 584-586. — L. P. Echo Lit.-Artyst. 1913 z. 15 s. 1452-1453. — Głos Narodu 1913 nr 255. — S. BA¬CZYŃSKI. Prawda 1914 nr 11. — BERE- ŻYŃSKI: Pamiętnik filozoficzny Brzozow¬skiego. Glos Narodu 1914 nr 74-76. — W. F. [W. FELDMAN]. Gaz. Warsz. 1914 nr 32. — Z. GUTEK: S. Brzozowski w świe¬tle swego pamiętnika. Przegl. Powsz. 1914 t. 123 s. 25. — S. Pazurkiewicz. Kur. Lw. 1914 nr 148-149. — Życie Pol. 1914 nr 2. —■ Z. PITERA. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. Widma moich współczes-nych. Tyg. Ilustr. 1904 nr 33 [protest W. Berenta, A. Górskiego, J. Kasprowi¬cza, J. Lemańskiego, W. S. Reymonta, S. Wyrzykowskiego, S. Żeromskiego z po¬wodu felietonu pt. Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung]. -—- S. BRZOZOWSKI: W odpowiedzi na protest. Głos 1904 nr 34. — Pośmiertna powieść Brzozowskiego. Kur. Por. 1913 nr 30 [rec. „Książki 0 starej kobiecie”]. — Głos Narodu 1914 nr 159. —- Kur. Lw. 1914 nr 143. — M. BORUCHOWICZ: S. Brzozowskiego „Wid¬ma moich współczesnych”. Nasz Wyraz 1938 nr 3. Recenzje przekładów H. Taine: O ideale w sztuce. E. NIEWIADOMSKI. Przeto. Nauk. i Lit. dod. Gaz. Tor. 1906. nr 6. — T. M. Ty¬dzień dod. Kur. Lw. 1906 s. 161. Recenzje wydań zbiorowych 1 wyborów Myśli i wskazania. Kcz. [K. CZACHOWSKI]. Wiad. Lit. 1929 nr 281. ■—• Z. RABSKA. Kur. Warsz. 1929 nr 67. Dzieła wszystkie. S. KAWYN: O zbiorowe wydanie dzieł Brzozowskie¬go. Nauka, Lit. i Sztuka dod. Słowa Pol. 1933 nr 12. — W. KUBACKI: O dzieła Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1933 nr 32. -—- K. TROCZYŃSKI: Wydawcy do raportu! W sprawie pism S. Brzozowskiego. Dzień. Poz. 1933 nr 269. — Kt. Życie Lit. 1934 nr 2 [not.]. —J. KRASICKI: W sprawie pism S. Brzozowskiego. Kuźnia Mło¬dych 1935 nr 18.— Zet 1935 nr 10. — S. F. [S. FLUKOWSKI]: Dzieła wszystkie Brzo¬zowskiego. Droga 1936 s. 635-638. — H. KOROTYŃSKI. Prosto z Mostu 1936 nr 22. — S. PIGOŃ. Roczn. Lit. 1936 s. 104-105. -—- S. SZPOTAŃSKI: Dzieła S. Brzozowskiego. Tyg. Ilustr. 1936 nr 15. —- Zbiorowe wydanie dzieł Brzozowskiego. Warsz. Dzień. Nar. 1936 nr 99. — A. Gr.: Dzieła S. Brzozowskiego. Polonia 1937 nr 4525. — F. BIELAK: Wznowienia literackie. Roczn. Lit. 1937 s. 102-120. —- FI. MICHALSKI: W walce o światopogląd. Kultura 1937 nr 31. — CZ. J. K. [C. JASTRZĘBIEC-KOZŁOWSKI], Zet 1938 nr 2.— S. KOŁACZKOWSKI: Jeszcze jeden doku¬ment. Polityka 1939 nr 10.

Opracowania dotyczące Sprawy Brzozowskiego

Materiały śledztwa żandar¬merii w sprawie Towarzystwa Oświaty Ludowej. Lw. 1906. •—• S. BRZOZOWSKI: List otwarty. Lw. 1906. — WŁ [J. W. DA¬WID]: Jak się mści Narodowa Demo¬kracja. Przegl. Społ. 1906 nr 38. —- WŁ. [J. W. DAWID]: Kanibalizm partyjny. Przegl. Społ. 1906 nr 39. •—- gr.: Sprawa S. Brzozowskiego. Ludzkość 1906 nr 113. — J. KORCZAK: List otwarty. Przegl. Społ. 1906 nr 38. — W. NAŁKOWSKI: Z powodu swojskiego pogromu. Przegl. Społ. 1906 nr 39. — E. SŁOŃSKI: List otwarty. Przegl. Społ. 1906 nr 38. —- T. ULANOWSKI: List otwarty w sprawie S. Brzozowsldego. Naprzód 1906 nr 320. ■— Sprawa Brzozowskiego. Dzień. Kijozuski 1906 nr 227. ■— Sprawa „Sta¬nisława Brzozowskiego”. Dzień. Wil. 1906 nr 71. — Sprawa Brzozowskiego. Gaz. Pol. 1906 nr 318-319. -—• Sprawa Brzo¬zowskiego. Głos Narodu 1906 nr 494.-—■ Sprawa Brzozowskiego. Kur. Lw. 1906 nr 318. — Brzozowski Leopold Sta¬nisław Leon. Naród 1906 nr 206. ■—■ Robotnicy przeciw Brzozowskiemu. Na¬ród 1906 nr 221. — Zarząd Czytelni Pol¬skiej im. Mickiewicza w Lozannie. List do Redakcji. Przegl. Społ. 1906 nr 39. -—- Sprawa Brzozowskiego. Znicz 1906 nr 15/16. —■ Br.: Wyprawa karna Demo¬kracji Narodowej na S. Brzozowskiego. Prawda 1907 nr 1. — N. SYLLABUS: Odpowiedź jednego z nieznanych przy¬jaciół S. Brzozowskiego na jego „Listy do nieznanych przyjaciół”. Swit 1907 nr 37. — XLVI Spr. Roczne Wydz. Tow. ,,Bratniej Pomocy” Słuchaczy Politech¬niki Lw. za r. 190611907. Lw. 1907. — Z tajemnic „Ochrany”. Czerwony Sztan¬dar 1908 nr 156. — S. BRZOZOWSKI: Oświadczenie (dat. Florencja 5 maja 1908). Lw. [b. r.]. — S. BRZOZOWSKI: Oświadczenie. Nowa Reforma 1908 nr z 11 czerwca. — W. GĄSIOROWSKI: Lemiesz i szpada przed sądem przysięg¬łych. Kraj 1908 nr 179. — K. IRZYKOW¬SKI i O. ORTWIN: Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Lw. 1908. — W. NAŁKOWSKI: W sprawie S. Brzozowsldego. Społeczeństwo 1908 nr 21. — Iz mira mierzosti i zapust’nija. S. Brzozowski. Byłoje (Paryż) 1908 nr 7. -—- Sprawa Brzo¬zowskiego. Dzień. Pol. 1908 nr 212. — S. Brzozowski. Głos (Lw.) 1908 nr z 8 ma¬ja. -—- Sprawa S. Brzozowskiego. Głos Płocki 1908 nr 38. ■—- W sprawie S. Brzo-zowskiego. Kultura 1908. —■-S. Brzo¬zowski szpiegiem? Kur. Poz. 1908 nr 106. ■—• Brzozowski do przyjaciół. Kur. Poz. 1908 nr 115. — Sprawa S. Brzo¬zowskiego. Młodość 1908 nr 1. —Sprawa Brzozowskiego. Monitor 1908 nr 21. — S. Brzozowski szpiegiem. Naprzód 1908 nr 120. — Szpieg. Naprzód 1908 nr 124. — Robotnik 1908 nr z 15 maja. —Kur. Lw. 1914 nr 148-149. — Życie Pol. 1914 nr 2. —■ Z. PITERA. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. Widma moich współczes-nych. Tyg. Ilustr. 1904 nr 33 [protest W. Berenta, A. Górskiego, J. Kasprowi¬cza, J. Lemańskiego, W. S. Reymonta, S. Wyrzykowskiego, S. Żeromskiego z po¬wodu felietonu pt. Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung]. -—- S. BRZOZOWSKI: W odpowiedzi na protest. Głos 1904 nr 34. — Pośmiertna powieść Brzozowskiego. Kur. Por. 1913 nr 30 [rec. „Książki 0 starej kobiecie”]. — Głos Narodu 1914 nr 159. —- Kur. Lw. 1914 nr 143. — M. BORUCHOWICZ: S. Brzozowskiego „Wid¬ma moich współczesnych”. Nasz Wyraz 1938 nr 3.


Opracowania dotyczące Sprawy Brzozowskiego

Materiały śledztwa żandar¬merii w sprawie Towarzystwa Oświaty Ludowej. Lw. 1906. •—• S. BRZOZOWSKI: List otwarty. Lw. 1906. — WŁ [J. W. DA¬WID]: Jak się mści Narodowa Demo¬kracja. Przegl. Społ. 1906 nr 38. —- WŁ. [J. W. DAWID]: Kanibalizm partyjny. Przegl. Społ. 1906 nr 39. •—- gr.: Sprawa S. Brzozowskiego. Ludzkość 1906 nr 113. — J. KORCZAK: List otwarty. Przegl. Społ. 1906 nr 38. — W. NAŁKOWSKI: Z powodu swojskiego pogromu. Przegl. Społ. 1906 nr 39. — E. SŁOŃSKI: List otwarty. Przegl. Społ. 1906 nr 38. —- T. ULANOWSKI: List otwarty w sprawie S. Brzozowskiego. Naprzód 1906 nr 320. ■— Sprawa Brzozowskiego. Dzień. Kijozuski 1906 nr 227. ■— Sprawa „Sta¬nisława Brzozowskiego”. Dzień. Wil. 1906 nr 71. — Sprawa Brzozowskiego. Gaz. Pol. 1906 nr 318-319. -—• Sprawa Brzo¬zowskiego. Głos Narodu 1906 nr 494.-—■ Sprawa Brzozowskiego. Kur. Lw. 1906 nr 318. — Brzozowski Leopold Sta¬nisław Leon. Naród 1906 nr 206. ■—■ Robotnicy przeciw Brzozowskiemu. Na¬ród 1906 nr 221. — Zarząd Czytelni Pol¬skiej im. Mickiewicza w Lozannie. List do Redakcji. Przegl. Społ. 1906 nr 39. -—- Sprawa Brzozowskiego. Znicz 1906 nr 15/16. —■ Br.: Wyprawa karna Demo¬kracji Narodowej na S. Brzozowskiego. Prawda 1907 nr 1. — N. SYLLABUS: Odpowiedź jednego z nieznanych przy¬jaciół S. Brzozowskiego na jego „Listy do nieznanych przyjaciół”. Swit 1907 nr 37. — XLVI Spr. Roczne Wydz. Tow. ,,Bratniej Pomocy” Słuchaczy Politech¬niki Lw. za r. 190611907. Lw. 1907. — Z tajemnic „Ochrany”. Czerwony Sztan¬dar 1908 nr 156. — S. BRZOZOWSKI: Oświadczenie (dat. Florencja 5 maja 1908). Lw. [b. r.]. — S. BRZOZOWSKI: Oświadczenie. Nowa Reforma 1908 nr z 11 czerwca. — W. GĄSIOROWSKI: Lemiesz i szpada przed sądem przysięg¬łych. Kraj 1908 nr 179. — K. IRZYKOW¬SKI i O. ORTWIN: Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Lw. 1908. — W. NAŁKOWSKI: W sprawie S. Brzozowskiego. Społeczeństwo 1908 nr 21. — Iz mira mierzosti i zapust’nija. S. Brzozowski. Byłoje (Paryż) 1908 nr 7. -—- Sprawa Brzo¬zowskiego. Dzień. Pol. 1908 nr 212. — S. Brzozowski. Głos (Lw.) 1908 nr z 8 ma¬ja. -—- Sprawa S. Brzozowskiego. Głos Płocki 1908 nr 38. ■—- W sprawie S. Brzo-zowskiego. Kultura 1908. —■-S. Brzo¬zowski szpiegiem? Kur. Poz. 1908 nr 106. ■—• Brzozowski do przyjaciół. Kur. Poz. 1908 nr 115. — Sprawa S. Brzo¬zowskiego. Młodość 1908 nr 1. —Sprawa Brzozowskiego. Monitor 1908 nr 21. — S. Brzozowski szpiegiem. Naprzód 1908 nr 120. — Szpieg. Naprzód 1908 nr 124. — Robotnik 1908 nr z 15 maja. — Zdemaskowanie szpiega. Słowo Pol. 1908 nr 200. — Brzozowski do przyjaciół. Słoiuo Pol. 1908 nr 225. — Ad. K.: Z życia młodzieży. Społeczeństwo 1909 nr 5. ■— A. CH. [A. CHOŁONIEWSKI]: Brzozowski — Burcew — Bakaj. Świat 1909 nr 9. •— J. K. [J. CYNARSKI], Wiedza 1909 t. 1 nr 16. — M. LIMANOWSKI: List otwarty do sądu partyjnego zwołanego w Krakowie w sprawie S. Brzozowskiego. Kr. 1909. — Z. NAŁKOWSKA-RYGIER: Sprawa S. Brzozowskiego. Społeczeństwo 1909 nr 12; przedr. w książce: Widzenie bliskie i dalekie. W-wa 1957 s. 274-279. — W. NAŁKOWSKI: List do Redakcji. Oś¬wiadczenie w sprawie S. Brzozowskiego. Społeczeństwo 1909 nr 9. ■—• [A. NIEMO- JEWSKI]: Odpowiedź obrońcom Brzo¬ zowskiego a oskarżycielom prasy. Myśl Niepodległa 1909 nr 97. — W. NAŁ¬KOWSKI: Odpowiedź oskarżycielom Brzo¬zowskiego a obrońcom prasy. Społeczeń¬stwo 1909 nr 18 [dot. art. A. Niemoje- wskiego]. — A. NIEMOJEWSKI: Paranoia Brzozowiana. Myśl Niepodległa 1909 nr 99 [dot. art. W. Nałkowskiego], — W. R. [W. RABSKI]: O Brzozowskim i p. Borowskiej. Kur. Warsz. 1909 nr 57. — w. g.: Wieczór dyskusyjny w T. K. P. (Tow. Kult. Pol.). Społeczeństwo 1909 nr 16. -—• xyz: Sprawa Brzozowskie¬go. Nowa Gaz. 1909 nr 583. — x: Sąd nad S. Brzozowskim. Kur. Warsz. 1909 nr 84. •—■ y: Procesy nieskończone. Nowa Gaz. 1909 nr 98. — Czas 1909 nr 41. — Sprawa S. Brzozowskiego. Dzień. Kijow¬ski 1909 nr 12, 28, 33. -— Sensacyjny zwrot w sprawie S. Brzozowskiego. Dzień. Kijowski 1909 nr 282. — Gaz. Lw. 1909 nr 66. — Gaz. Powsz. 1909 nr 35, 39, 40, 47, 68, 75. — Kur. Litewski 1909 nr 28. —■ Kur. Lw. 1909 nr 224. -— Myśl Niepodległa 1909 nr 97. — Nowa Gaz. 1909 nr 51, 74, 78, 82, 84, 130, 132. — Głośne sprawy S. Brzozowskiego i J. Borowskiej. Praca 1909 nr 10. — Szpicle rosyjscy przed sądem. Prawo Ludu 1909 nr 9. -—• Przegląd 1909 t. 1 nr 38, 41. -—- Przegl. Por. 1909 nr 46, 47, 48, 80, 84. — Sprawa Brzozowskiego w Tow. Kult. Pol. Przegl. Por. 1909 nr 104. — Sąd obywatelski. Słowo Pol. 1909 nr 45. — Sędziami wówczas będziem my! Slozvo Pol. 1909 nr 75. — Sprawa Brzozowskiego. Słowo Pol. 1909 nr 84. — Społeczeństwo 1909 nr 8. — Sprawa Brzozowskiego. Świat 1909 nr 9. — Teka 1909 s. 69-74. — Tyg. Iłustr. 1909 t. 1 s. 174. — Sprawy Brzozowskiego i Borowskiej. Wiedza 1909 t. 1 nr 10. — Wiek Nowy 1909 nr 2313- -2314. —• Ciągle S. L. Brzozowski. Dzień. Kijowski 1910 nr 81. — O wyrok. Odrodzenie 1910 nr 8. — L. BELMONT. Wolne Słowo 1911 nr 127-128. — R. Buber, J. M Oraczewski: List do redakcji. W sprawie Brzozowskiego. Dzień. Kijow¬ski 1911 nr 118. — R. Buber, J. Mora¬czewski: W sprawie Brzozowskiego. Życie (Lw.) 1911 nr 351. -— E. Damian: Oświadczenie. Pobudka 1911 nr 10. — W sprawie S. Brzozowskiego. Słowo Pol. 1911 nr 227. — Sprawa S. Brzozowskiego. Słowo Pol. 1911 nr 511. — Szpieg czy męczennik? V/olne Słozoo 1911 nr 127. — Niewolnicy partii. Wohie Słowo 1911 nr 128. ■— Z powodu listu dwóch sę¬dziów. Wolne Słowo 1911 nr 128. — Smutna rzeczywistość. Ilustr. Kur. Codz. 1917 nr 147. •— [A. Niemojewski]: Szpieg pokolenia bezimieńców. Myśl Nie¬podległa 1918 nr 407; Varia (Polemika z A. Niemojewskim). Pro Arte et Studio 1918 z. 10. — S. ŻEROMSKI: Projekt Akademii Literatury Polskiej. W-wa 1918; wyd. 2 W-wa 1925 s. 42-43, 46-50. ■—- S. Brzozowski na liście prowokatorów. Goniec Kr. 1919 nr 28. — (Uchwała Pierwszego Powsz. Zjazdu Lit. w Polsce o rewizji sprawy Brzozowskiego). Krokwie 1920 nr 1. -— A. SKWARCZYŃSKI: O wzno¬wienie sprawy Brzozowsld ego. Droga 1922 nr 9. — Wywiad A. Prędskiego z W. Burcewem. Wiad.Lit. 1926 nr 49.— J. GRABIEC [J. DĄBROWSKI]: Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia. Poz. 1925 m. in. s. 30-33.— F. BIELAK: W obronie czci człowieka. Głos Narodu 1926 nr 19. — S. DRZE¬WIECKI: Jeszcze w sprawie Brzozowskiego. Co mówią akta policji? Imiennik Brzo¬zowskiego szpiegiem. Zeznania Garkuna. Wiad. Lit. 1926 nr 44. — W. KLINGER: Do sprawy S. Brzozowsldego. Przegl. Współcz. 1926 t. 16 s. 111-117. — W. KLINGER: O rehabilitację męczennika. Sprawa S. Brzozowskiego. „Prawda” Bakaja w świetle oświadczeń Stołypina. Wiad. Lit. 1926 nr 42. — A. PRĘDSKI: Sprawa S. Brzozowskiego. Co mówi W. Burcew. Wiad. Lit. 1926 nr 49. — Przypomnienie bolesnej sprawy. Słowo Pol. 1926 nr 14. — (b): Czas zamknąć sprawę Brzozowskiego. Nowy Dzień. 1927 nr 152. — R. BUBER: Czas zamknąć sprawę Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1927 nr 24. ■— [W. BURCEW]: Wywiad o Brzozowskim. Dzień. Bydg. 1927'nr 289, 339. — K. CZA¬CHOWSKI: W sprawie Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1927 nr 44. — H. DRZE¬WIECKI: Przyczynek do sprawy Brzozow¬skiego. Nieznana broszura Bakaja. Wiad. Lit. 1927 nr 41. — P. ETTINGER: Feliks Kon o procesie Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1927 nr 166. — (g): O rehabilitację wielkiego pisarza. Chwila 1927 nr 2803. — T. Hiż: Brzozowski w „oświetleniu” W. Burcewa. Głos Prawdy 1927 nr 339. — T. Hiż: Sprawa S. Brzozowskiego. Nie¬jasne oświadczenie Burcewa. Dzień. Lubel. 1927 nr 352. — [O. ORTWIN]: Ostap Ortwin o procesie Brzozowskiego. Wy¬wiad własny „Wiadomości Literackich”. Wiad. Lit. 1927 nr 9. •—■ S. WOŁKOWICZ: Echa smutnej sprawy. Burcew o Brzo¬zowskim. Nasz Przegl. 1927 nr 353. —- B. WŚCIEKLICA: O rehabilitację Brzo¬zowskiego. Kur. Wil. 1927 nr 96. —- Burcew o tajemnicy S. Brzozowskiego. Chwila 1927 nr 3136. -—- O likwidację kwestii Brzozowskiego. ^Glos Narodu 1927 nr 157. •—■ Dziś Burcew złoży wyjaśnienie w sprawie S. Brzozowskiego. Słowo Pol. 1927 nr 347. — W. KLINGER: Czy czas już zamknąć sprawę Brzozowskiego. Przegl. Współcz. 1928 t. 27 s. 470-481; T. G. [T. GRABOWSKI]: Jeszcze sprawa Brzozowskiego. Kur. Poz. 1929 nr 4 [omówienie art. W. Klingera], — B. B. [B. BEAUPRE]: O rehabilitację S. Brzo¬zowskiego. Czas 1931 nr 165. —- J. KRZE- SŁAWSKI [J. CYNARSKI]: Korespondencja. Wątpliwości. Wiad. Lit. 1931 nr 33. — J. G. DOBKOWSKIJ: Burcew a sprawa S. Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1931 nr 29. — K. IRZYKOWSKI: Kosmiczne zmar-twychwstanie. Wiad. Lit. 1931 nr 45. — W. KLINGER: DO sprawy S. Brzozowskie¬go przyczynek. Przegl. Współcz. 1931 t. 40 s. 239-242. —■ elpe [L. PRZYBYSZEWSKI]: Zmazanie rzekomej winy S. Brzozowskie¬go. Dzień. Poz. 1931 nr 193. — Jeszcze jeden sąd nad S. Brzozowskim. Ma go przeprowadzić francuska Liga Praw Czło¬wieka. Głos Por. 1931 nr 203. — O lik¬widację sprawy S. Brzozowskiego. Nasz Przegl. 1931 nr 199. —- O likwidację sprawy Brzozowskiego. Nowy Dzień. 1931 nr 193. — O cześć S. Brzozowskiego. Tyg. Ilustr. 1931 nr 30. — R. ZRĘBO¬WI cz: Rewelacje w sprawie S. Brzozow¬skiego. Kultura 1932 nr 12. — Nowe szczegóły o Brzozowskim. Gaz. Warsz. 1932 nr 70. -—- „Ochrana”, rzekomy „Sierp” i sprawa Brzozowskiego. Kur. Poz. 1932 nr 122. — Rehabilitacja Brzo¬zowskiego? Naprzód 1932 nr 53. — Ku rehabilitacji śp. S. Brzozowskiego. Nowy Kurier 1932 nr 54. — Robotnik 1932 nr 17. —• J. BRAUN: Prawda o S. Brzozowskim. Zet 1933 nr 13. -—- W. KUBACKI: S. Brzo¬zowski przemawia zza grobu. Wiad. Lit. 1933 nr 35. — W. KUBACKI: Czyim sekretarzem „zamianowali” Brzozowskie¬go jego oskarżyciele? Wiad. Lit. 1933 nr 39. — H. LUKREC: Rehabilitacja S. Brzozowskiego i triumfy obrony. Epoka 1933 nr 34. — H. LUKREC: Brzo¬zowski nie był sekretarzem Gorkiego. Wiad. Lit. 1933 nr 43. — I. MOSZCZEŃSKA: Prawda o Brzozowskim. Kur. Warsz. 1933 nr 211. — M._ Niedziałkowski: Sprawa S. Brzozowskiego. Robotnik 1933 nr 265. — S. Nowakowski: Żywa tragedia Brzozowskiego. Dzień. Poz. 1933 nr 184- -185. — B. Szarlitt: Tragedia S. Brzo¬zowskiego. Kur. Warsz. 1933 nr 206. M. J. WIELOPOLSKA: Wokół sprawy S. Brzozowskiego. Nie kijem, to pałką. Kur. Por. 1933 nr 210 (polemika z art. B. Szarlitta). •— L. WASILEWSKI: Sprawa Brzozowskiego a PPS. Robotnik 1933 nr 288. — L. WASILEWSKI: Dzień. Lud. 1933 nr 185. — Który Brzozowski był szpie¬giem. Głos Narodu 1933 nr 199. — S.Brzo¬zowski nigdy nie był szpiegiem. Ćo mówi K. Radek po zbadaniu archiwów i aktów Ochrany. Ilustr. Kur. Codz. 1933 nr 201. —Jak to było z sądem partyjnym nad S. Brzozowskim? Ilustr. Kur. Codz. 1933 nr 210. — Dalsza rehabilitacja Brzozow¬skiego. Rewelacje Radka. Nowy Kur. 1933 nr 167. — S. Brzozowski nie był szpie¬giem. Autorytatywne oświadczenie Radka. Polonia 1933 nr 3156. — Rehabilitacja S. Brzozowskiego. Polonia 1933 nr 3163.— J. KULCZYCKA: Do Akademii Literatury w „sprawie” Brzozowskiego. Kobieta Współcz. 1934 nr 25. — (wł. ph): O rehabi¬litację S. Brzozowskiego. Odczyt prof. W. Klingera. Kur. Powsz. 1934 nr 340. — Prof. Klinger woła o pełną rehabilitację S. Brzozowskiego. ABC 1934 nr 348 [streszcz. odczytu]. — Wznowienie sprawy S. Brzozowskiego. Kur. Powsz. 1934 nr 35. — J. B. [J. BABIŃSKI]: Obiady czwart¬kowe. Ultima Thule. Brzozowski. Merku¬riusz Pol. Ordynaryjny 1935 nr 26. — E. BOBROWSKI: Sprawa S. Brzozowskiego. Akta sądu obywatelskiego. Droga 1935 nr 1-4, 6-11. —- W. KLINGER: Sprawa Brzo¬zowskiego w jej dotychczasowym przebie¬gu. Wiedza i Życie 1935 s. 526-542. — J. P.: Sprawa Brzozowskiego. Dzień. Poz. 1935 nr 17 [streszcz. odczytu W. Klingera]. — W. KOSIŃSKI: O Brzozow¬skim słów kilka. Kuźnia Młodych 1935 nr 9. — H. Lukrec: Złowieszcze widma przeszłości. Tyg. Ilustr. 1935 nr 39 s. 775. — S. SZPOTAŃSKI: Oskarżenie Brzo¬ zowskiego. Kur. Warsz. 1935 nr 117. — S. SZPOTAŃSKI: Bakaj. Kur. Warsz. 1935 nr 127. •—- S. SZPOTAŃSKI: Pytanie w sprawie Brzozowskiego. Kur. Warsz. 1935 nr 131. — J. WIKTOR: Tragedia Brzo¬zowskiego. Prosto z Mostu 1935 nr 23. — Sprawa S. Brzozowskiego. Słowo Po¬morskie 1935 nr 20. — A. M.: Obiady czwartkowe. Sprawa Brzozowskiego. (Na marginesie procesu Ultima Thule z Ty¬godnikiem Ilustrowanym. Merkuriusz Pol, Ordynaryjny 1936 nr 15. —K. BŁESZYѬSKI: W obronie S. Brzozowskiego. Wiad. Lit. 1936 nr 23. — J. B. Q. BA¬BIŃSKI]: Obrońcy o niedźwiedzich ła¬pach. Merkuriusz Pol. Ordynaryjny 1936 nr 20-21. — J. BABIŃSKI: Obiady czwar¬tkowe. Merkuriusz Pol. Ordynaryjny 1936 nr 17, 23. — E. BOBROWSKI: Sprawa Brzozowskiego. Kur. Por. 1936 nr 182. — A. BRZOZOWSKA: „Ultima Thule” a Brzo¬zowski. Tyg. Ilustr. 1936 nr 25; toż Gaz. Pol. 1936 nr 162. — ANTONINA i ANNA BRZOZOWSKIE: Sprawa Brzozowskiego. Prosto z Mostu 1936 nr 47. — ANTONINA i ANNA BRZOZOWSKIE: List otwarty do Polskiej Akademii Literatury. Wiad. Lit. 1936 nr 46; toż Gaz. Pol. 1936. — ANTO¬NINA i ANNA BRZOZOWSKIE: O cześć i honor śp. S. Brzozowskiego. Tyg. Ilustr. 1936 nr 46. —. J. KRZESŁAWSKI [J. CYNARSKI]: Prawda o ¿.'Brzozowskim. W-wa 1936. [Rec.: A. Próchnik. Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce 1936 nr 3/4 s. 198; W. Pobóg-Malinowski. Nowa Książka 1938 s. 141-142]. — K. IRZYKOWSKI: Tajemnica kajetu S. Brzozowskiego. Kur. Por. 1936 nr 237. — W. JAMPOLSKI: (Komentarz do publikacji): Listy Brzozowskiego. Sygnały 1936 nr 18. — J. KOPYTYŃSKI: Tragizm Brzo¬zowskiego. Młoda Awangarda 1936 nr 2. — W. KOSIŃSKI: Brzozowski był nie¬winny. Kuźnia Młodych 1936 nr 29. — W. KUBACKI: Sprawa Brzozowskiego. Gaz. Pol. 1936 nr 158-159; przedr. w książce: Lata terminowania. Szkice lite¬rackie 1932-1962. Kr. 1963 s. 92-100. — H. LUKREC: Odwalić kamień hańby. Epoka 1936 nr 3. — H. LUKREC: Prawda wciąż żywej krzywdy. Epoka 1936 nr 9. — Z. NAŁKOWSKA: Wspomnienie o sprawie Brzozowskiego. Studio 1936 z. 3-4 i odb.; przedr. w książce: Widzenie bliskie i da¬lekie. W-wa 1957 s. 280-288. — Z. NAŁ¬KOWSKA: Niedoszły wywiad z S. Brzo¬zowskim. Wiad. Lit. 1936 nr 10. — W. ORKAN: W sprawie S. Brzozowskiego. W książce: Czantoria i pozostałe pisma lite¬rackie. W-wa (1936) s. 165-169. — M. SOKOLNICKI: Czternaście lat. W-wa 1936 m. in. s. 345-347. — G. WINOGRADZKI: Listy czytelników „Epoki”. Materiały w sprawie S. Brzozowskiego. Epoka 1936 nr 7. — S. ZIEMAK: Sprawa Brzozowskie¬go. Myśl Pol. 1936 nr 2. — Dokoła tra¬gedii Brzozowskiego. Dzień. Poz. 1936 nr 124. — Odwalić kamień hańby. Dzień. Poz. 1936 nr 210, 259. — W sprawie S. Brzozowskiego. Myśl Pol. 1936 nr 19. — Rozmowa z S. Brzozowskim. Oryginalny wywiad radiowy. Robotnik (Radom) 1936 nr 187. — J. Krzesławski [J. Cynarski], Niepodległość 1937 z. 1. — Z. Kona¬rzewski: Sprawa Brzozowskiego. Czas 1937 nr 167. — A. Uziembło: Wznowić czy zapomnieć? Epoka 1937 nr 10. — S. Borejsza: Rewelacje o Brzozowskim. Albo-Albo 1938 nr 9. — M. Boruchowicz. W przededniu jubileuszu i w rocznicę „sprawy” S. Brzozowskiego. Albo-Albo 1938 nr 7. — M. BORUCHOWICZ: Rewe¬ lacje? Być może. Albo-Albo 1938 nr 10. — J. KRZESŁAWSKI [J. CYNARSKI]: Sprawa Brzozowskiego wyjaśniona. Kur. Lit.- Nauk. 1938 nr 27 dod. Ilustr. Kur. Codz. — J. KRZESŁAWSKI [J. CYNARSKI]: Czy S. Brzozowski był szpiegiem... „Teczka S. Brzozowskiego” znajduje się w Instytucie J. Piłsudskiego. Rewelacyjny dokument, stwierdzający winę polskiego pisarza. Ilustr. Kur. Codz. 1938 nr 219. — S. GIZA. Niepodległość 1938 s. 309. •— W. KLINGER. Wiedza i Życie 1938 nr 11. — K. TROCZYŃSKI: Czy istotnie sprawa Brzo¬zowskiego wyjaśniona? Dzień. Poz. 1938 nr 153 [odpowiedź na art. J. Krzesławskie- go]. — L. WUDZKI: [Komentarz do publi¬kacji:] Listy Brzozowskiego. Sygnały 1938 nr 47. -—- A gdzie raporty Brzozowskiego? Dzień. Poz. 1938 nr 182. — Wiad. Lit. 1938 nr 30. — W sprawie Brzozowskiego. Za Czyn 1938 nr 16. — G. HERLING- GRUDZIŃSKI: Sprawa S. Brzozowskiego. Na Szlaku Kresowej 1945 nr 6. ■—- W. BUBEROWA: W sprawie Brzozowskiego. Nowiny Lit. 1948 nr 19. — P. ETTINGER: Jeszcze o Brzozowskim. Wizyta u Kona. Nowiny Lit. 1948 nr 27. — M. SROKA: Wstęp do: W. Kolberg-Szalitowa: Pa¬miętnik o Brzozowskim. Twórczość 1957 nr 5. — Z. LICHNIAK: O żywotności cienia. Kierunki 1957 nr 47. — L. KRZYWICKI: Jeszcze o Brzozowskim. W książce: Wspomnienia. T. 2. W-wa 1958 s. 576- -578. Kaj-: W sprawie S. Brzozowskie¬ go. Kamena 1959 nr 23/24. — M. SROKA: Sprawa S. Brzozowskiego. Świat 1959 nr 15-17. — A. STA WAR: Etyka i ideologia. Polityka 1959 nr 12. — K. BŁESZYŃSKI: O mnie i nie o mnie. Łódź 1961 s. 172- -178; wyd. 2 Łódź 1963. — R. KARAŚ: Nieznane listy S. Brzozowskiego. Życie Lit. 1962 nr 48. — S. Mackiewicz: Wyspiański. Kierunki 1962 nr 33; przedr. w książce: Europa in flagranti. W-wa 1965 s. S6-90.

Źródła

Polski Słownik Biograficzny; St. Brzozowski, Listy, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV, t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.